Logowanie Rejestracja
Masz pytanie?

regulamin

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Witryna internetowa winotodobro.pl działa w celu ułatwienia sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu napojów alkoholowych w szczególności wina, prowadzonej w Punkcie Sprzedaży, opisanym w art. 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu, przez Tomasza Dobrosielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą todobro.com Tomasz Dobrosielski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Radziejewo 40, 83-224 Radziejewo, NIP: 5861471560, REGON: 191471547.

2. todobro.com Tomasz Dobrosielski posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o nr I/145/B/134/2018 z dnia 11 października 2018 r., wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2016.487 ze zm.).

3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt Sprzedaży położony w Gdyni, ul. Strzelców 11B/1, 81-586 Gdynia, telefon: (+48) 502 279 705, e-mail: sklep@winotodobro.pl.

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) mowa o:

 1. a)  Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na Witrynie winotodobro.pl, dostępne w Punkcie Sprzedaży;

 2. b)  Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora winotodobro.pl, właściciela Punktu Sprzedaży – Tomasza Dobrosielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą todobro.com Tomasz Dobrosielski;

 3. c)  Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

 4. d)  Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towary od Sprzedawcy w

  celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. e)  Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające Witrynę winotodobro.pl;

 6. f)  Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie

  todobro.pl, wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

 7. g)  Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów

  przez stronę winotodobro.pl;

 8. h)  Moim koncie – rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika

  względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych

  zamówieniach i aktywności Użytkownika;

 9. i)  Dniach roboczych – rozumie się przez to każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni

  ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

 10. j)  Dniu roboczym – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

 11. k)  Witrynie – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem winotodobro.pl, na której

  przedstawione są informacje na temat danego Towaru;

 12. l)  Punkcie Sprzedaży – rozumie się przez to miejsce zawierania umów sprzedaży położone przy

  ul. Strzelców 11B/1, 81-586 Gdynia;

m) KC-ustawakodekscywilnyzdnia23kwietnia1964r.(Dz.U.1964nr16,poz.93zezm.).

5. Dane zamieszczane przez Sprzedawcę na stronie winotodobro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC, a pełnia jedynie formę informacji handlowej.

6. Korzystanie z Witryny oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Strony Produktowej oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

7. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a)  dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna),

 2. b)  włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

8. Dodawanie ocen i komentarzy dostępne jest dla wszystkich Użytkowników.

9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.winotodobro.pl oraz pobrać go, i sporządzić jego wydruk.

10. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

11. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a)  niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. b)  korzystanie ze strony w sposób niezakłócający funkcjonowanie domeny winotodobro.pl,

 3. c)  niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny

  niezmówionej informacji handlowej (tzw. spam).

12. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować konto użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. a)  podał w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;

 2. b)  dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w art. 1 pkt 11 Regulaminu.

13. Użytkownik, którego konto zostało usunięto lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem winotodobro.pl.

Art. 2 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówień lub telefonicznie, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:

a) zamawiany Towar lub Towary;
b) dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej; c) numer telefonu kontaktowego;
d) termin i sposób odbioru Towarów;
e) sposób dokonania płatności.

3. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:

a) trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru; b) pełnoletnie
c) nie dokonujące zakupu na kredyt lub pod zastaw.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa.

5. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

6. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego zamówienia.

7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia zmodyfikowanej oferty (zgodnie z art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 502 279 705. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że umowa sprzedaży może dojść do skutku pod warunkiem zaakceptowania wiadomości e-mail zawierającej treść zamówienia, którą to Klient otrzymuje po złożeniu telefonicznego zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne przyjmowane są tylko i wyłącznie w godzinach otwarcia Punktu Sprzedaży (13:00 – 21:00) w Dni robocze.

11. Informacja o terminie odbioru będzie przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru płatności, w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia, a w przypadku zamówień telefonicznych, w treści maila wysyłanego do Klienta w celu potwierdzenia zamówienia.

12. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.

Art. 3 CENA I POLITYKA CENOWA

1. Wszystkie ceny, które widnieją na Witrynie, są podawane w wartościach brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami). Ceną wiążącą jest cena podana w Witrynie winotodobro.pl przy Towarze, w chwili składania zamówienia. O łącznej i ostatecznej kwocie do zapłaty

Klient zostaje poinformowany przed złożeniem ostatecznego zamówienia. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych w Witrynie, bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Towarów kupionych w Punkcie Sprzedaży prezentowana jest w Witrynie, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy zamówienia oraz formy płatności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych w Punkcie Sprzedaży oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Punkcie Sprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

Art. 4 FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a) osobiście gotówką lub kartą przy odbiorze zamówienia w Punkcie Sprzedaży;
b) za pobraniem,
c) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy

nr 71 1140 2004 0000 3802 7585 8642 z podaniem numeru zamówienia w opisie przelewu, d) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayPal, DotPay, tpay.com.

Art. 5 PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient jest obowiązany do odbioru zamówionego Towaru w Punkcie Sprzedaży (ul. Strzelców 11B/1, 81-586 Gdynia) w Dni robocze, w godzinach 13:00 – 21:00. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta, o którym mowa w art. 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca lub osoba zatrudniona przez niego wydając Towary, będące napojami alkoholowymi, zastrzegają sobie prawo do żądania od Klienta okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta, w przypadku powzięcia wątpliwości co do jego pełnoletności.

3. Sprzedawca lub osoba zatrudniona przez niego wydając Towary, będące napojami alkoholowymi, obowiązani są do kontroli stanu trzeźwości Kupującego. W przypadku stwierdzenia, iż Klient znajduje się w stanie nietrzeźwości, Sprzedawca lub osoba przez niego zatrudniona odmówi wydania Towarów.

4. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

5. Klient może odebrać zamówiony Towar za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar z Punktu Sprzedaży i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści zamówienia miejsca dostawy.

7. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru przez kuriera wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę lub osobę przez niego zatrudnioną zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za

pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, iż upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

8. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione Towary nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia. Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

9. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie w ciągu 3 Dni roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:

 1. a)  zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt c - d Regulaminu,

 2. b)  potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt b Regulaminu.

10. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:

 1. a)  wybór Towarów z asortymentu Punktu Sprzedaży przedstawiony na Stronie Produktowej jest ograniczony do aktualnego asortymentu Punktu Sprzedaży;

 2. b)  termin odbioru Towaru jest ustalany z Klientem indywidualnie;

 3. c)  za tak złożone zamówienie możliwa jest tylko płatność przy odbiorze.

11. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru.

12. Zaleca się, aby w przypadku wyboru formy odebrania Towaru przewidzianej w art. 5 pkt 5 niniejszego Regulaminu, sprawdzić przy odbiorze Towaru, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

13. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru.

Art. 6 REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIEBĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

2. Z zastrzeżeniem pkt 5 Regulaminu, Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazanego wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów: a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

 1. b)  dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

 2. c)  gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

6. Klient jest zobowiązany zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

7. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy rozumieć w szczególności kosztu odesłania Towaru do Sklepu na adres ul. Strzelców 11B/1, 81-586 Gdynia

8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

9. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów z tym związanych.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt 8 Regulaminu do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

11. Zwrot płatności zostanie będzie każdorazowo dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.

12. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech oraz funkcjonalności. W przeciwnym razie Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

13. Klient nie może odstąpić od umowy w przypadku Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Klienta otwarte.

Art. 7 REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU W PRZYPADKU TRANSAKCJI Z KONSUMENTAMI

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

5. Zwrot pieniędzy wprzypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

Art. 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Tomasz Dobrosielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą todobro.com Tomasz Dobrosielski.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera Polityka prywatności zamieszczona na stronie www.winotodobro.pl.

Art. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Tomaszem Dobrosielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą todobro.com Tomasz Dobrosielski w Punkcie Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi, wraz z przesyłką odbieraną w Punkcie Sprzedaży dokumentu sprzedaży, w postaci paragonu fiskalnego. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dniu ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

3. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna, Klient zobowiązany jest do właściwego ich przechowywania.

4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych w sprzedaży w Punkcie Sprzedaży i prezentowanych na Stronie Produktowej winotodobro.pl , są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 14.12.2018.
6. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:

a) adres poczty elektronicznej: sklep@winoodobro.pl, b) listownie: ul. Strzelców 11B/1, 81-586 Gdynia
c) telefonicznie pod numer: (+48) 502 279 705